نرخ جدید تبدیل فیلم (۲۰۲۰)

SONY - Panasonic - TDK - maxell - JVC - LG - SAMSUNG - Konica

نرخ جدید تبدیل فیلم (۲۰۲۰)

نرخ جدید تبدیل فیلم (2020):

MiniDv > File: ۴۰.۰۰۰
MiniDv > CD: ۶۰.۰۰۰
MiniDv > DVD: ۸۰.۰۰۰
MiniDv > HD: ۱۰۰.۰۰۰

VHS > File: ۷۰.۰۰۰
VHS > CD: ۹۰.۰۰۰
VHS > DVD: ۱۱۰.۰۰۰
VHS > HD: ۱۳۰.۰۰۰

VHS-C > File: ۱۰۰.۰۰۰
VHS-C > CD: ۱۲۰.۰۰۰
VHS-C > DVD: ۱۴۰.۰۰۰
VHS-C > HD: ۱۶۰.۰۰۰

HI8 > File: ۱۳۰.۰۰۰
HI8 > CD: ۱۵۰.۰۰۰
HI8 > DVD: ۱۷۰.۰۰۰
HI8 > HD: ۱۹۰.۰۰۰

Betamax > File: ۱۶۰.۰۰۰
Betamax > CD: ۱۸۰.۰۰۰
Betamax > DVD: ۲۰۰.۰۰۰
Betamax > HD: ۲۲۰.۰۰۰

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر